Home

Jak zacząć kursy

Kursy

Cennik

Kwalifikacja Wstępna

Szkolenie Okresowe

Operator Wózka Jezdniowego

ADR

Galeria

Kontakt

Kontakt

 • Biuro Kalisz

 • ul. Rzemieślnicza 4/2
 • tel. 62/ 767 22 43
 • godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10 – 18
 • Biuro Kalisz

 • ul. Nowy Rynek 6
 • tel. 62/ 767 07 26
 • godziny otwarcia poniedziałek – piątek 9 – 17
 • Biuro Ostrów Wlkp.

 • tel. 62/ 736 00 02
 • godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 9 – 17, piątek 8 – 16

Kursy ADR

Szkolenie podstawowe na kursie ADR dla kierowców

Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, zgodny z międzynarodową konwencją ADR. By móc uzyskać stosowne pozwolenia, koniecznością jest zdanie egzaminu poprzedzonego stosownym szkoleniem.

Organizujemy kurs ADR podstawowy, który jest wymaganym niezbędnym minimum w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia – samych kierowców, jak również innych uczestników ruchu.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 21. rok życia,
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:

 • ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
 • najważniejsze typy zagrożeń,
 • obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
 • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
 • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
 • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.

Szkolenie specjalistyczne cysterny na kursie ADR dla kierowców

Przewożenie materiałów niebezpiecznych w cysternach wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli chcesz poszerzyć kompetencje w tym zakresie, zgłoś się do nas.

 • ukończyły 21. rok życia,
 • posiadają prawo jazdy kat. B, C / C+E,
 • ukończyły szkolenie podstawowe ADR.

Celem kursu specjalistycznego na cysterny jest odpowiednie przygotowanie kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowych materiałów niebezpiecznych w cysternach. Istotą szkolenia jest również uświadomienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny podejmowany podczas zajęć dotyczy m.in.:

 • ogólnych wiadomości związanych z systemami napełniania i opróżniania cystern,
 • zachowania się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • szczególnych wymagań obowiązujących cysterny,
 • dodatkowych przepisów, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Szkolenie specjalistyczne ADR obejmujące przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.

Egzamin po kursie specjalistycznym ADR cysterny

By uzyskać uprawnienia, pozwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, koniecznością jest przystąpienie do egzaminu państwowego – po ukończonym szkoleniu.

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 18 pytań, zaś czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 40 minut. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kursant udzieli co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku wyniku negatywnego, uczestnik ma możliwość przystąpienia do jednego egzaminu poprawkowego – w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Szkolenie specjalistyczne klasa 1, wybuchowe na kursie ADR dla kierowców

Przewożenie towarów wybuchowych to konieczność posiadania specjalnych uprawnień ADR – w zakresie materiałów klasy 1. Wymagane kwalifikacje możesz uzyskać, zapisując się na specjalistyczne szkolenie ADR.

Kurs specjalistyczny ADR dla klasy 1 przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie do drogowego przewozu materiałów wybuchowych. Ponadto ideą szkolenia jest także uświadomienie kierowcom zagrożeń, wynikających ze styczności z towarami niebezpiecznymi oraz przedstawienie środków ostrożności, czynności zapobiegawczych i sposobów postępowania w razie zaistniałego wypadku.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1 obejmuje m.in.:

 • charakterystykę zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
 • szczególne wymagania, ze szczególnym naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Kurs specjalistyczny ADR dla klas 1 trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin po ukończeniu szkolenia

Egzamin państwowy składa się z 15 pytań testowych. Udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, każdemu kursantowi przysługuje egzamin poprawkowy. Należy odbyć go nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie specjalistyczne dla klasy 1 doskonalące

Kierowcy, którzy posiadają uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1, przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu, muszą przedłużyć jego ważność. W tym celu należy odbyć doskonalące szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Szkolenie specjalistyczne klasa 7, promieniotwórcze na kursie ADR dla kierowców

Z myślą o kierowcach, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 7, organizujemy również profesjonalne kursy z zakresu ADR obejmujące materiały promieniotwórcze.

Do specjalistycznego szkolenia może przystąpić każda osoba, która ukończyła kurs podstawowy ADR dla wszystkich klas.

Celem szkolenia specjalistycznego jest odpowiednie przygotowanie kierowców do pracy z materiałami niebezpiecznymi, należącymi do klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Podczas zajęć kursanci zaznajamiani są z zagrożeniami wynikającymi z przewożenia towarów radioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy. Istotne jest też przedstawienie najważniejszych czynności zapobiegających wypadkom oraz metod postępowania w przypadku zaistniałego zagrożenia.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR uwzględnia:

 • informacje na temat specyficznych zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego,
 • zasad związanych z pakowaniem, manipulowaniem, ładowaniem i układaniem razem różnych materiałów radioaktywnych,
 • informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi.

Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 odbywa się w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Wykłady prowadzone są w ciekawy sposób, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Dają więc solidne przygotowanie do egzaminu państwowego oraz późniejszej pracy związanej z przewozem materiałów promieniotwórczych.

Ukończenie szkolenia i egzamin państwowy

Każdy kursant, po ukończeniu kursu, przystępuje do egzaminu państwowego. Ma on formę pytań testowych, na które należy odpowiedzieć w ciągu 30 minut. By egzamin został zaliczony, trzeba udzielić co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, każdy kursant może podejść do egzaminu poprawkowego – nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie doskonalące

Osoby, które posiadają uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7, muszą w ciągu 5 lat odbyć ponowne szkolenie. Kurs specjalistyczny doskonalący ADR na materiały promieniotwórcze pozwala na przedłużenie posiadanych kwalifikacji na kolejne 5 lat.
Wszystkie prawa zastrzeżone OSKKazimierczak © 2022